اهل یساقی (از توابع گرگان)

بنا به درخواست برخی عزیزان برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان در وبلاگ به روز شد.

علاوت ستاره(*) نشانه وجود پرواز میباشد.

 

پروازهای تهران به گرگان

ساعت پرواز

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4 شنبه

5 شنبه

جمعه

شماره پرواز

هواپیمائی

30/9

*

*

*

*

 

*

*

771

آسمان

30/10

 

 

 

 

*

 

 

771

آسمان

05/14

 

*

 

 

*

 

 

246

ایران ایر

20/15

*

 

*

 

 

*

 

246

ایران ایر

15/16

*

*

 

 

*

 

*

3815

آسمان

45/20

*

 

*

*

 

*

*

569

آسمان

 پروازهای گرگان به تهران

ساعت پرواز

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4 شنبه

5 شنبه

جمعه

شماره پرواز

هواپیمائی

00/11

*

*

*

*

 

*

*

77۲

آسمان

00/12

 

 

 

 

*

 

 

77۲

آسمان

30/18

*

 

 

 

 

 

*

۳۸۱۶

آسمان

30/20

*

 

*

 

 

*

 

24۷

ایران ایر

00/22

 

*

 

 

*

 

 

381۶

آسمان

00/22

 

*

 

 

*

 

 

 ۲۴۷

ایران ایر

30/22

*

 

*

*

 

*

*

5۷۰

آسمان

 

 

پروازهای گرگان به مشهد

ساعت پرواز

شنبه

1شنبه

2شنبه

3 شنبه

4شنبه

5 شنبه

جمعه

شماره پرواز

هواپیمائی

00/17

*

 

*

 

 

*

 

228

ایران ایر

00/18

 

*

 

 

*

 

 

3817

آسمان

 پروازهای مشهد به گرگان

ساعت پرواز

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4شنبه

5 شنبه

جمعه

شماره پرواز

هواپیمائی

45/18

*

 

*

 

 

*

 

229

ایران ایر

00/20

 

*

 

 

*

 

 

381۸

آسمان

 

 

پروازهای گرگان به کیش

ساعت پرواز

شنبه

1شنبه

2شنبه

3 شنبه

4 شنبه

5 شنبه

جمعه

شماره پرواز

هواپیمائی

45/15

 

*

 

 

*

 

 

231

ایران ایر

پروازهای کیش به گرگان

ساعت پرواز

شنبه

1شنبه

2شنبه

3 شنبه

4 شنبه

5 شنبه

جمعه

شماره پرواز

هواپیمائی

00/19

 

*

 

 

*

 

 

230

ایران ایر

 

 

پرواز گرگان به زاهدان

ساعت پرواز

شنبه

1شنبه

2شنبه

3 شنبه

4شنبه

5 شنبه

جمعه

شماره پرواز

هواپیمائی

25/11

 

 

 

 

 

*

 

476

ایران ایر

 پرواز زاهدان به گرگان

ساعت پرواز

شنبه

1شنبه

2شنبه

3شنبه

4 شنبه

5 شنبه

جمعه

شماره پرواز

هواپیمائی

25/8

 

 

 

 

 

*

 

477

ایران ایر

 

 

در تاریخ 16/4/88 بروز شد.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 14:53  توسط محسن  |